Jdi na obsah Jdi na menu
 

Aktuality

pf-2024.jpg
__________________________________________________________________________________________________
Dnešní doba je hektická a často s nepěkným děním, i proto Eva přidává klip s názvem "Modlitba lásky". Z dřívější krátké spolupráce s ostravskými Plameňáky a kapelníkem Vladimírem Figarem je pro ni píseň již vzpomínková, byť její text je pro mnohé trvale aktuální. Nepodmíněná láska je věčná, svou platnost by neměla nikdy pozbýt, protože všichni máme svět v patách.


__________________________________________________________________________________________________
Kromě níže uvedených činností Eva ráda pomáhá s hlídáním vnoučka. Před pár lety, když byl hodně malý, nechala na web přidat jeho fotky. Brzy mu bude pět let, čas letí a letí. Eviným dcerám (dvojčatům) je dnes třicet - viz fotky ze současnosti.

foto-1.jpg

foto-2.jpg

foto-3.jpg

foto-4.jpg

foto-5.jpg

__________________________________________________________________________________________________
V první polovině roku 2023 Evě přibylo několik aktivit v sebevzdělávání a dalším lektorování, což využije na chystaných konferencích, seminářích. Od podzimu se začala věnovat podpoře žákovských talentů pro školní jarní soutěž. Kromě toho u některých jejích autorských písní vzniká ve studiu nový zvuk a styl, na čemž spolupracuje s hudebním aranžérem.
___________________________________________________________________________________________________

prani.jpg
___________________________________________________________________________________________________
Dne 19. 8. 2022 vyšla u vydavatelství Grada kniha s názvem „Sociální práce ve školství“ a v únoru 2023 byl vydán dotisk. Dle životních zkušeností je Eva přesvědčena, že všechno souvisí se vším, proto do obsahu jen zdánlivě jakoby navíc přidávala řadu podstatných faktorů, jež právě mají důležité souvislosti. Do knihy o jednu kapitolu s číslem 7 požádala kolegyni Mgr. et Bc. Blanku Ptáčkovou, má název Speciální pedagogika. Ostatní kapitoly zobrazují některá témata z Eviny diplomové a disertační práce, k nimž také připojila výsledky celorepublikového výzkumu k sociální práci ve školství.

socialni-prace-ve-skolstvi.jpg

Tištěná kniha

Datum vydání: 19.08.2022
Katalogové číslo: 27086
ISBN: 978-80-271-3313-0
Formát / stran: 144×207, 240 stran
Edice: Pedagogika
Jazyk: Čeština

www.nejlepsiceny.cz/knihy/socialni-prace-ve-skolstvi

Záměrem publikace je přiblížit sociální práci ve školách a dát ji do souvislosti s dalšími důležitými aspekty. Dotýká se témat, jako je původ humanitárních činností, křesťanský humanismus, nebo péče o duši. Zabývá se závažným fenoménem násilí a konkretizuje další příčinu domácího násilí spojenou s perzistujícími negativními rysy syndromu ADHD. Kniha uvádí složitosti různých systémů, šikanu, kyberšikanu, klady a zápory inkluze, sociální a situační kontexty, sociální a speciální pedagogiku či souvislosti s migrací. Součástí knihy je i téma naučené bezmocnosti, téma dětí se syndromem zavržení rodiče a dětí jako svědků násilí v rodině včetně následné citové deprivace. Publikace se zamýšlí, co dnes chybí jak dětem, tak dospělým. Podstatné principy mají od útlého věku vliv na výchovu, osobnostní vývoj, studijní prospěšnost a chování ve škole, sociální vazby, profesní a intimní vztahy. Pokládá si otázku, co je třeba dnes napravovat v individuálních či jiných bytostně společenských záležitostech. Sociální práce ve školách svou historií a podrobnostmi celek knihy uzavírá. Jde o nejdynamičtější aplikovanou sociální činnost, u nás však absentuje, přestože se v zahraničí velmi osvědčila. Pro žáky je potřebná její včasnost s legitimním přesahem mimo školu. Skutečný zájem o tuto profesi v knize dokládají číselné výsledky celorepublikového výzkumu.

Představujeme autora

bez-nazvu.jpg
Mgr. Eva Hurychová, Ph.D. 

Obor školské sociální práce absolvovala magisterským studiem a státní zkouškou na Technické univerzitě v Liberci, Katedře sociálních studií a speciální pedagogiky. Validně ve své diplomové práci prokázala další příčinu domácího násilí, jež dříve nebyla v těchto příčinách zahrnuta ani uváděna. Může vznikat z perzistujících negativních rysů u syndromu ADHD a jeho komorbidních poruch, jejichž incidence má nyní trvalý nárůst. Je přesvědčena, že k mnohým negativním jevům stále nemáme dostatek potřebné osvěty. K prokázané příčině nebo ke školské sociální práci lektorovala kurzy při institutu NIDV (NPI) a jinde vedla studijní přednášky. Titul Ph.D. obhájila na Univerzitě Karlově, Husitské teologické fakultě. K disertaci zvolila nežádoucí společenské násilné jevy s východisky z křesťanské etiky a humanismu, v nichž se věnovala i dnešnímu rizikovému chování u dětí. Pro tato chování se zabývala komplexitou důvodů, kdy u nás ke zlepšení prospěchu a chování žáků preferuje zavedení školské sociální práce, ke které přiložila celorepublikový výzkum.

Dle kompetencí vystudovaného oboru v r. 2016 iniciovala vznik Asociace školské sociální práce v ČR, z. s., kde je jednou z jednatelek. Zároveň je členkou Výboru pro prevenci domácího násilí pod Radou vlády a členkou Syndikátu novinářů ČR. Má certifikát z mediace s řadou dalších osvědčení např. z terapeutické práce lidmi páchajících násilí, z etiky v pedagogice a sociálních vědách. Jako autorka hudby a textů je zastupována Ochranným svazem autorským. V současnosti hlavně působí jako pedagožka, lektorka.

Z obsahu knihy Sociální práce ve školství

Úvod
1. Humanismus
1.1 Humánní a sociální pomoc
1.2 Jan Amos Komenský
1.3 Carl Ransom Rogers
1.4 Pramen humanitárních činností
1.5 Mistr Jan Hus
1.6 Humanismus a křesťanství v rodině Masarykových
1.6.1 Charlotte Garrigue Masaryková
1.6.2 Tomáš Garrigue Masaryk
1.6.3 Alice Garrigue Masaryková

2. Péče o duši
2.1 Vnímání duše pomocí fyzického těla
2.1.1 Podstata péče o duši
2.1.2 Poznávání na cestě životem
2.2 Spirituální Evropa s fenoménem temporality
2.3 Náš vlastní čas, životní krize, lidské strasti a pomíjivost
2.3.1 Náš vlastní čas
2.3.2 Životní krize
2.3.3 Lidské strasti a pomíjivost

3. Vývoj etiky
3.1 Předzačátek etiky a propojenost s filozofií
3.2 Individuální etika a sociální problémy
3.3 Kritéria lidského dobra
3.4 Kritéria lidského zla
3.4.1 Vnucování jiných rolí druhým osobám

4. K diskurzu o domácím a sexuálním násilí
4.1 Dítě jako svědek násilí
4.2 Násilí: příčiny, vlivy, poruchy a jiné spouštěče
4.2.1 Nehumánní a společensky nežádoucí jev
4.3 Trvající nízká trestnost u generalizované agrese
4.3.1 Naučená bezmocnost jako závažný následek pro oběti násilí 
4.4 Sexuální násilí
4.4.1 Syndrom CAN a syndrom CSA
4.4.2 Dva příběhy, které nebyly řešeny včas
4.4.3 Základní body k sexuálnímu násilí páchanému na dětech
4.4.4 Důsledky vysoké zranitelnosti všech obětí sexuálního násilí
4.4.5 Sexuální kriminalita
4.4.6 Sexuální zneužívání a násilí v církvích
4.4.7 Důležitost kooperace
4.4.8 Kooperace se ŠSP spadající do gesce MŠMT
4.5 Zlo a násilí jako závažné celospolečenské jevy
4.6 Možná podstata zla u násilí páchaného migranty
4.7 Aspekty migrace
4.8 K lidské jinakosti
4.9 Negativní vzory pro naši identitu

5. Několik zásad k pomoci obětem násilných činů
5.1 Franklova existenciálně laděná teorie
5.2 Carl Gustav Jung

6. Pomoc i jedinému dítěti se násobně vrací
6.1 Další atributy školy
6.1.1 Šikana ve školách
6.1.2 Možnosti řešení šikany
6.1.3 Koho se šikana nejčastěji týká
6.1.4 Typické znaky pachatelů šikany
6.1.5 Kyberšikana
6.2 Kapitola o systémech
6.2.1 Vznik systémů, jejich dělení a důležitost prvků
6.2.2 Negativní prvky sociálních systémů
6.2.3 Jaký je škola ekosystém?
6.2.4 Vazba ekologie se sociální prací a ŠSP
6.2.5 Ekosystémová perspektiva ŠSP v rezortu školství
6.2.6 Další ekologické modely
6.2.7 Co nelze ustanovit jen systémově
6.2.8 Jak porozumět systémům v souvislosti se školákem
6.3 Určování hranic dětem a jejich dodržování
6.3.1 Děti se syndromem zavržení rodiče
6.3.2 Nikdo nedohlédne, kde nemá znalosti
6.3.3 Společnost se kvalitou dětství zabývala pozdě
6.3.4 Naše prvenství u nezletilých
6.3.5 Hlediska sociálních kontextů
6.3.6 Hlediska situačních kontextů
6.3.7 Aspekty k citovým deprivacím dětí
6.4 Možnosti pro šťastnější dětství
6.5 Inkluze v kontextu se speciální pedagogikou
6.5.1 Komparativní speciální pedagogika
6.5.2 Komprehenzivní rehabilitace
6.5.3 Česká negativa inkluze
6.5.4 Klady, rozpory a zápory inkluze
6.6 K syndromu ADHD jako další příčině páchání násilí
6.6.1 Důvody pro uvedený výzkum
6.6.2 Srovnávání nesocializované poruchy a poruchy opozičního vzdoru
6.6.3 Hyperkinetický syndrom
6.6.4 Možnost přetrvávání negativních rysů z řady poruch do dospělosti

7. Speciální pedagogika
7.1 Speciální pedagogika v praxi
7.1.1 Somatopedie
7.1.2 Tyflopedie (oftalmopedie)
7.1.3 Surdopedie
7.1.4 Logopedie
7.1.5 Psychopedie
7.1.6 Etopedie
7.1.7 Speciální pedagogika osob s dílčími deficity
7.1.8 Speciální pedagogika osob s kombinovaným postižením (s více vadami)
7.1.9 Speciální pedagogika osob se sociálním znevýhodněním a osob z kulturně odlišného prostředí
7.1.10 Speciální pedagogika zaměřená na mimořádně nadané jedince
7.2 Speciální pedagogika a intervence ve školním prostředí
7.3 Pomoc pedagoga při řešení problémů dětí, prevence
7.4 Zásady individuálního poradenství pro pedagogy

8. Sociální pedagogika
8.1 Sociální pedagogika versus školská sociální práce
8.2 Možnost využití sociálních pedagogů
8.2.1 Společné znaky ŠSP se sociální pedagogikou

9. Školská sociální práce
9.1 Historie a vznik profese ŠSP
9.1.1 Současné modely školské sociální práce
9.1.2 Z čeho ŠSP vychází
9.1.3 Náplň znalostí pro výkon ŠSP
9.2 Základy z mezinárodních standardů školské sociální práce
9.3 Výtah z konkrétních standardů ŠSP
9.3.1 Potenciál ŠSP k součinnosti s dalším rozšířením
9.3.2 Dobrý vzor z Finska a z jiných států
9.3.3 Nejbližší sousedé a jiné země, kde je ŠSP zavedena
9.3.4 Celorepublikový výzkum ke školské sociální práci z roku 2018
9.3.5 Procentuální hodnoty výzkumu k ŠSP z roku 2018
9.3.6 Potřebnost sociální práce ve školách
9.3.7 Obecná sumarizace k současným nežádoucím jevům a problémům
9.3.8 Účinky ŠSP k lepšímu vzdělávání a kladnému rozvoji žáků/studentů

Závěr
Literatura ke kapitolám Evy Hurychové
Literatura ke kapitole 7 Blanky Ptáčkové
Rejstřík


_______________________________________________________________________________________
Ke konci roku přeji všem lidem požehnané Vánoce a pro nadcházející rok 2022 hlavně pevné zdraví, štěstí, osobní a pracovní spokojenost.

vanocni-a-novorocni-prani-2022--1-.jpg
_______________________________________________________________________________________
V červnu 2021 jsem se po krátkém váhání nakonec rozhodla zúčastnit promoce, byť vzhledem k epidemické situaci bylo nutné ji absolvovat v nasazených respirátorech a jen v omezeném počtu. Tyto povinnosti přinesly atmosféře slavnostního aktu trochu jiný rozměr a stejná zůstane i vzpomínka, z které je přiloženo pár momentek od fotografky Libuše Králové.

1._foto_prom..jpg 2._foto_prom..jpg3._foto_prom..jpg 4._foto_prom..jpg
_______________________________________________________________________________________
Milí přátelé, chtěla bych vás za naši Asociaci školské sociální práce poprosit o malou pomoc. Nic vás to nebude stát, cca jen minutu času. Nakupujete on-line? Tímto můžete naši asociaci podpořit, aniž by vás to cokoliv stálo :-). Na odkazu http://bit.ly/30Kc-pro-Asociaci-skolske-socialni-prace-v-CR si, prosím, přidejte Pomocníka, za to naše asociace dostane malý bonus 30 Kč. S Pomocníkem Givtu můžete nakupovat přes internet, jak jste zvyklí, a část peněz z vaší objednávky půjde na dobrou věc pro organizaci. Nic navíc nezaplatíte. Pomocník vždy upozorní na možnost přispět. Akce ke stažení Pomocníka je v těchto dnech: od 23. 3. do 26. 3. 2021. Přispívat lze i po skončení akce Pomocník, když přes stránky www.givt.cz nakoupíte u vybraných obchodníků. Děkujeme za všechny stažené Pomocníky a sdílení tohoto příspěvku. Vaší podpory si vážíme, velké díky.
______________________________________________________________________________________

 

pf_2021.jpg
__________________________________________________________________________________
Dne 19. 11. 2020 si Eva na rektorátu Univerzity Karlovy převzala diplom za úspěšné absolvování doktorského studia na Husitské teologické fakultě, které zahájila 3. 10. 2016 a ukončila 11. 3. 2020. Původní termín promoce byl stanoven na 20. května, kvůli epidemii koronaviru se ale nekonala. Převzetí diplomu proběhlo v pečlivém „zarouškování“ a nouzovém stavu, přičemž každý absolvent má možnost zúčastnit se i promoce. Dle vývoje situace by mohla být někdy na jaře v příštím roce, což se nyní ještě neví. Jednu momentku z dnešní akce vyfotila dcera Evy a druhou Libuše Králová.

ruk-foto-1.jpg

ruk-foto-2.jpg
__________________________________________________________________________________
Aktuální dubnové otázky Andrey Cerqueirové a Eviny odpovědi - článek vyšel 23. 5. 2020. Odkaz ZDE.
__________________________________________________________________________________
Dne 11. 3. 2020 Eva úspěšně obhájila disertační práci k titulu Ph.D. Studium absolvovala na Univerzitě Karlově - Husitské teologické fakultě. Ve středu 11. 3. byly obhajoby poslední akcí před uzavřením fakulty pro aktuální pandemii onemocnění Covid-19. Termín promoce Eva zatím nezná, informace budou předány později.
__________________________________________________________________________________
Pro nadcházející rok 2020 Eva všem přeje hodně štěstí, zdraví, lásky a úspěchů. 

images-17.jpg

Zanedlouho končící rok 2019 Evě uběhl překotně s mnohými zásadními událostmi ve studijním a rodinném životě. Důležitá změna nastala i u jedné z jejích dvou dcer, protože na začátku roku přivedla na svět chlapečka Michálka. Je prvním vnoučkem a velkou radostí celé rodiny. Dceři byla Eva oporou od začátku náročnějšího těhotenství, nyní stále pomáhá dle možností. Z přidaných fotek je vidět, jak nejmenší člen rodiny roste. 

foto-1.jpeg
foto-2.jpg
foto-3.jpg

V průběhu jara se Eva mimo běžných činností se svými žáky a jejich několika výstupními pracemi také pilně věnovala psaní vlastní disertační práce. Současně k ní probíhaly náročné přípravy ke zbývajícím doktorským zkouškám, které Eva v rámci stanoveného studijního programu zdárně absolvovala během letního semestru.

Před koncem jara a školního roku měla Eva jedno z nejnáročnějších studijních období. 26. června ji čekaly státnice, s úspěchem je zvládla. V průběhu letních prázdnin dále nepřetržitě pracovala na rozšíření a dokončení disertace, kterou odevzdávala začátkem podzimu.

O svých činnostech v roce 2019 Eva říká, že téměř celý rok jenom seděla u počítače a psala, psala a psala. K tomu musela prostudovat kupu knih s potřebnou literaturou, u čehož jí energii dodávaly tabulky hořké čokolády, kterých prý předtím nikdy tolik nespořádala.

Termín obhajoby disertační práce Eva ještě neví, lze předpokládat první měsíce nového roku. Jaký bude vývoj všech událostí v roce 2020, o tom návštěvníci webu opět dostanou informace s aktuálními novinkami, mezi nimiž se plánuje řada aktivit, které připravuje kolektiv Asociace školské sociální práce.
________________________________________________________________
15. 5. 2019 vyšel SPECIÁL RYTMUS života, kde jsou Eviny fotografie z minulosti i současnosti. Odkaz ZDE.
________________________________________________________________

 

Vánoční přání
________________________________________________________________
Mimo pedagogických a lektorských činností, pilotního projektu, řady jednání Asociace školské sociální práce v ČR, z. s., nebo práce na dokončení disertačního studia Eva připravuje k publikaci různá témata, která realizuje postupně dle svých časových možností.
________________________________________________________________
V září 2018 se Eva za Asociaci školské sociální práce v ČR, z. s., zúčastnila porady odboru školství v Děčíně, více viz článek.
________________________________________________________________
V dubnu a také srpnu 2018 Eva lektorovala kurzy s názvem "Další příčina páchání domácího násilí". Tuto další příčinu se jí jako autorce podařilo stoprocentně validně prokázat již v diplomové práci v roce 2015.
________________________________________________________________
V červnu se v Evropském domě v Praze konal Kulatý stůl Asociace školské sociální práce v ČR, z. s., který zaštítila paní europoslankyně Kateřina Konečná. Několik informací z něj lze nalézt ZDE . Postřehy z akce Kulatý stůl uvedl ve svém zápisu o činnostech také školský ombudsman PaedDr. Ladislav Hrzal. Zakladatelky asociace s ním později projednávaly cíle a záměry Asociace školské sociální práce v ČR.
________________________________________________________________
V dubnu 2018 Eva ke Dni učitelů zazpívala pár písní z loňské vinylové LP desky svých hitů i rarit s názvem "Chybička se vloudí", ačkoli se dnes zpěvu již aktivně nevěnuje. K hudbě se ale vrátila jako pedagožka hudební výchovy na II. stupni ZŠ, kde působí více než rok. Na svých zhruba 250 žáků nedá dopustit a říká, že všichni jsou bezvadní, nevyjímaje ty, kteří mají individuální vzdělávací plán. Umí se s kýmkoli z nich domluvit na všem potřebném, protože při studiu na Technické univerzitě v Liberci absolvovala i speciální pedagogiku.
________________________________________________________________
Od března do června 2018 Eva s kolegyněmi z Asociace školské sociální práce v ČR, z. s., a dalšími organizátory nebo významnými hosty připravovala Kulatý stůl s názvem "Návrat školské sociální práce do ČR", včetně anotace nazvané "Pomoc i jedinému dítěti se v budoucnosti mnohonásobně vrátí". (Viz přiložená pozvánka s anotací)
________________________________________________________________
Od ledna do června 2018 Eva pokračovala v obsáhlém celorepublikovém výzkumu ke školské práci, který započala již v září 2017 a kompletní výsledky uvede ve své disertační práci, jež bude odevzdávat ke konci prvního pololetí roku 2019. Kromě toho v celoročním časovém úseku autorsky vytvářela různé metodiky a postupy, kdy některé z nich zařadí stejně jako výzkum do své disertační práce.
________________________________________________________________
Eva přeje příjemné prožití Vánoc a vše dobré po celý rok 2018 jak svým fanouškům, tak ostatním. 

prani-k-vanocum-a-pf-2018.jpg
____________________________________________________________
Eviny odpovědi na otázky novinářky Andrey Cerqueirové o českých vánočních zvycích, viz odkaz ZDE.
____________________________________________________________
Článek M. Graclíka s Evinou fotkou z dřívějších let. K přečtení ZDE.
____________________________________________________________
Eva přispěla malou kapitolou do knížky o Hance Zagorové s názvem "Zagorka" a zúčastnila se křtu, který proběhl 29. 11. 2017. Odkaz ZDE.
____________________________________________________________

Evě vyšlo 20. 6. 2017 elpíčko na vinylu, který se zas vrací do módy. Deska má název "Chybička se vloudí" a obsahuje jak hity, tak skutečné rarity Eviných nahrávek. LP deska je v distribuci firmy Supraphon a bude k dostání v jeho prodejnách. Lze ji také objednat přes uvedený odkaz, u něhož jsou i další odkazy na pár ukázek z desky: http://www.gastro-expres.cz/vinylove-desky/eva-hurychova---chybicka-se-vloudi-hity-a-rarity/ 

Fotky z LP:

titul-lp-eva-hurychova-2017.jpg

b-strana-lp-eva-hurychova-2017.jpg

Současné foto Evy s právě vyšlou LP deskou viz odkaz: http://www.topvip.cz/celebrity/eva-hurychova-se-tesi-z-vinylove-rarity

________________________________________________________________
Evina nová deska už je k mání i v Brně v kamenné prodejně vinylů. http://vinylrecords.cz/chybicka-se-vloudi/3037
.
________________________________________________________________
Eva se jako host se svými dcerami dne 13. 6. 2017 zúčastnila křtu audioknihy, kterou namluvil Martin Dejdar a vydává ji Audiostory s názvem O psech, zlodějích, strážníkovi a jiná vyprávění od Jerome Klapky Jerome. Eviny fotky s dcerami ze křtu viz odkaz ZDE.
________________________________________________________________
Začátkem dubna vyšel s Evou v časopise Biorevue aktuální rozhovor, který s ní připravila Andrea Cerqueirová, viz odkaz ZDE.
________________________________________________________________
Eva se dne 16. 2. 2017 zúčastnila křtu CD duetů Libora Petrů, s kterým nazpívala píseň "Někoho mít". Podle ní se cédéčko jmenuje, bylo vyprodukováno na podporu kočičího útulku, aby každá kočička nebo kocourek měl někoho, kdo je vezme k sobě a vytvoří jim domov. V přiloženém odkazu jsou ze křtu fotky a popis dramatické cesty hlavního protagonisty, který měl v autě chvíli před akcí nehodu, naštěstí s dobrým koncem.
Odkaz ZDE
_______________________________________________________________
Na začátku roku vyšla Evě v časopise Sociální práce č. 6/2016 "Expertiza z výzkumů dalších příčin domácího násilí" viz strana 131 s obsahem publicistických textů. K uvedené expertize je přiložený celý publicistický text.
_______________________________________________________________
Příspěvek z lednového čísla "Školní poradenství v praxi" strana 33-34 čtěte ZDE. Kompletní elektronický archiv časopisu je na www.rizeniskoly.cz

________________________________________________________________

vanocni-20prani.jpg
_______________________________________________________________
Eva se v současné době kromě pomoci obětem domácího násilí a doktorského studia v disertačním projektu aktivizuje v Asociaci školské sociální práce v ČR, kterou založila s dalšími dvěma zakladatelkami. Více informací na www.assp.cz nebo přes uvedené logo napravo v odkazech.

________________________________________________________________

Evin zářijový příspěvek do Listů sociální práce. Ke stažení ZDE

ssp.jpg
________________________________________________________________

Dne 16. 5. 2016 měla Eva v Havlíčkově Brodě odbornou besedu, jež byla určena hlavně vrchním a staničním sestrám Psychiatrické nemocnice. Eva je informovala o dosud neuváděné příčině domácího násilí, jež byla prokázána výzkumem k její diplomové práci. Besedy se zúčastnil i Libor Petrů, který odborné téma osvěžil humorem a písničkami. V závěru Eva také zazpívala.
________________________________________________________________

V dubnu 2016 Eva obdržela certifikát k mediaci a jako mediátorka provádí mimosoudní vyřešení sporů.

Mgr. Eva Hurychová - mediátorka a sociální pracovnice. Mediace je mimosoudní vyřešení sporů s platnou dohodou, např. u svěření dětí do péče, vyrovnání společného jmění manželů, nebo jiného. Ve prospěch všech zúčastněných jde o časovou úsporu dlouhodobých soudních procesů s nemalými finančními náklady, psychickým vyčerpáním apod. Kontakt: evinaschranka@email.cz
________________________________________________________________

 

hezke-vanoce.jpg
______________________________________________________________
Dne 3. 11. 2015 proběhl ve spolupráci s proFem o. p. s. v Informačním centru OSN odborný seminář, kde byl představen Evin výzkum k další a dosud neuvedené příčině k páchání domácího násilí, kterou lze v dětském věku léčit. K tématu výzkumu se také vyjádřili pozvaní odborníci a semináři byla udělena osobní záštita ministra zdravotnictví MUDr. Stanislava Němečka, MBA. Tisková zpráva ke stažení ZDE


dscn9505.jpg

dscn9516.jpg
________________________________________________________________
15. 10. 2015 - V hlavní roli žena - dnešní rozhovor s Evou
ZDE
________________________________________________________________
Snímek z Eviny magisterské promoce

api_8685.jpg
_______________________________________________________________
Eva dne 29. 6. 2015 odpromovala s akademickým titulem magistr na Technické univerzitě v Liberci, Fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické.
______________________________________________________________________
Všem lidem přeji krásné vánoční svátky, v novém roce pevné zdraví, hodně dobré vůle a mnoho štěstí. Eva
Virtuální přání ZDE
_______________________________________________________________________
 

25. 4. 2014 Eva a L. Petrů uskutečnili v rámci prevence osvětu proti sociálně patologickým jevům, jež se konala v Dětském domově v Broumově
_______________________________________________________________________
22. 4. 2014 byla Eva hostem úspěšného pořadu Z. Stirské s názvem Gospel Time Party aneb Večer bez kravaty, který se konal v divadle Semafor. Zároveň proběhl křest dvou knížek R. Sachera, Eva spolu s dalšími byla jejich kmotrou.

 

1qwwsgkgzzh-jvedsujf1vq4dvkwuwpxerf9uuzdjo3obqryujjkj41glyozbcm2lhivqgi.jpg

_______________________________________________________________________
Dne 2. 4. byla Eva hostem V. ročníku "Literárního jara" ve Vsetíně.
_______________________________________________________________________
Návštěvníkům mého webu a všem dalším přeji krásné Vánoce, v roce 2014 hodně zdraví a štěstí. Eva

pf2013.jpg

_______________________________________________________________________
Dne 7. 9. 2013 odvysílala ČT 1 pořad Pošta pro tebe, v němž Evu vyhledala jedna z obětí domácího násilí, které Eva pomohla. Reprízu vysílá ČT 1 v úterý 10. 9. v 9. 45 hod.
_______________________________________________________________________
Během června 2013 Eva odpromovala s bakalářským titulem na Technické univerzitě v Liberci, Katedře sociálních studií a speciální pedagogiky, Fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické. Úspěšně zvládla i přijímací zkoušky k magisterskému studiu a nadále pokračuje ve svém vzdělávání.
_______________________________________________________________________
17. 4. 2013 proběhly v Brně dvě besedy s Evou a Liborem Petrů. Akce byly pro studenty pod záštitou Fakultní nemocnice Svaté Anny.
_______________________________________________________________________
22. 1. 2013 se Eva zúčastnila diskusního workshopu v Mětské knihovně v Praze, kterou pořádal Avon s dalšími hosty v čele s D. Peštovou, ambasadorkou kampaně proti domácímu násilí.
_______________________________________________________________________
Mnoho štěstí všem lidem po celý rok 2013 přeje Eva
_______________________________________________________________________
Ve fotoalbu si můžete prohlédnou fotky z říjnového promo focení.
_______________________________________________________________________
Evin rozhovor pro server CzechFolks.com z 8. 11. 2012. Odkaz ZDE.
_______________________________________________________________________
Nový článek v Haló novinách z 6. 11. 2012.
_______________________________________________________________________
Eva je kromě dalších kolegů spoluautorkou zcela nové a pilotní studie k ekonomickým dopadům domácího násilí v České republice, k čemuž dne 2. 10. 2012 proběhla na půdě Senátu konference i s mezinárodní účastí. Zjištěná data všech dostupně zjistitelných finančních nákladů znamená nejen alarmující čtení, ale bohužel i realitu. Odkaz na studii naleznete ZDE.
_______________________________________________________________________
Všechny Eviny nahrávky, které v době její aktivní pěvecké kariéry vydal Supraphon, jsou dnes nově utříděny pod těmito odkazy:
Supraphon online - Dnes na tom záleží
Supraphon online - Souhvězdí lásky
Supraphon online - Nejvýznamnější textaři české populární hudby Karel Šíp 2
_______________________________________________________________________
Dne 14. 11. 2011 se Eva zúčastnila charitativního koncertu pro Lymfohelp, který se konal v Kladně. Vystoupila v něm řada osobností z umělecké i lékařské branže. Na momentce je Eva s Vladimírem Hronem, který kromě zpěvu celou akci také moderoval

ate_0229--1-.jpg


_____________________________________________________________________
Všem svým příznivcům přeji pro rok 2012 hodně zdraví, štěstí a splnění všech přání.
_____________________________________________________________________
Dne 17. 10. 2011 Eva zazpívala a pobesedovala v knihovně ve Velvarech, kde bylo nejen úžasné, ale i krásně zpívající publikum, které se přidávalo k jejím písničkám.
e.h.2.jpge.h.1.jpg
______________________________________________________________________
V sobotu 10. 9. 2011 se Eva jako loni vydala za postiženými dětmi do Rovenska pod Troskami, aby družstva Německa, Polska a naší republiky mezi sportovními zápasy povzbudila svými písničkami.
______________________________________________________________________
Ve čtvrtek 8. 8. 2011 Eva pokřtila knihu o nedávno zavražděné Simoně Monyové s názvem Život a smrt, které se stala kmotrou.
Odkaz: http://www.topvip.cz/celebrity/eva-hurychova-pokrtila-sacherovu-knihu-o-monyove
______________________________________________________________________
Nový článek v rubrice Periodika
______________________________________________________________________
V Jičíně dne 8. června proběhla beseda s Evou a jejím kolegou Liborem Petrů. I když se kvůli dešti z původně plánované terasy přesunula dovnitř Městské knihovny, proběhla k plné spokojenosti všech zúčastněných.

______________________________________________________________________

montaz.jpg

______________________________________________________________________

Evin sloupek pro Haló noviny z 1.12.2010
_________________________________________________________________________
26. 9. 2010 se Eva rozjela za dětmi z Jedličkova ústavu a dalšími do Ktové u Turnova, kde probíhaly spřátelené kulturní i sportovní akce s hosty z Polska a Německa.
_________________________________________________________________________
23. 9. 2010 se v Lidových sadech v Liberci uskutečnila s Evou beseda, kterou jako vždy vtipem osvěžil hudebník Libor Petrů.
_________________________________________________________________________
18. 9. 2010 Eva jako host zazpívala u Křižíkovy fontány na Pražském výstavišti.
_________________________________________________________________________
12. 9. 2010 se Eva zúčastnila kulturně - vzdělávacího programu pořádaného ve Štokách u Jihlavy, kde nechyběly ani její písničky
_________________________________________________________________________
Evin sloupek pro Haló noviny z 14. 7. 2010
_________________________________________________________________________
Dne 29. 6. 2010 Eva zazpívala na charitativní akci pro zdravotně oslabené děti z "Korálku" na Kladně. Rozdávání vysvědčení se místo učitelů ujali koníčci, všechny žáky za odměnu povozili a ani parné počasí nezkazilo atmosféru příjemného odpoledne
_________________________________________________________________________
V neděli 20. 6. 2010 Eva slavnostním výkopem zahájila přátelské fotbalové utkání v Sedlčanech s týmem pražské Arabely, kde nikdy nechybí dobrá nálada a písničky.
_________________________________________________________________________
Evin sloupek pro Haló noviny z 9. 6. 2010
_________________________________________________________________________
Evin sloupek pro Haló noviny z 12. 5. 2010
_________________________________________________________________________
Evin sloupek pro Haló noviny z 21. 4. 2010
_________________________________________________________________________
Dne 20. 4. 2010 se Eva zúčastnila téměř celodenní konference v senátu za přítomnosti některých vládních představitelů i zahraničních delegátů. Akci pořádal proFem s paní Sašou Lineau. Tématem byla problematika domácího násilí se všemi dopady, zejména ekonomickými, dále nově připravované formy pomoci obětem, a to i v rámci legislativy.
_________________________________________________________________________
Dne 10. 4. 2010 proběhla v kulturním domě v Holubicích u Kralup s Evou a jejím hudebním kolegou Liborem Petrů beseda protkaná písničkami.
_________________________________________________________________________
Evin sloupek pro Haló noviny z 10. 3. 2010
_________________________________________________________________________
Nedávno odvysílaná vzpomínková aktualita. Úplný začátek Eviny pěvecké dráhy - píseň Dám ti pusu k svátku, které je Eva i autorkou (zdroj: yotube.com)
_________________________________________________________________________
Evin sloupek pro Haló noviny z 10. 2. 2010
_________________________________________________________________________
Evin sloupek pro Haló noviny z 13. 1. 2010
_________________________________________________________________________
Evin sloupek pro Haló noviny z 8. 12. 2009
_________________________________________________________________________
Evin sloupek pro Haló noviny z 11. 11. 2009
_________________________________________________________________________
Milí návštěvníci,
po dvou a půl letech od vzniku webu jsme k 30. 10. 2009 zaznamenali
30 000 návštěv. S administrátorem stránek si této frekvence vážíme a děkujeme za přízeň.  
_________________________________________________________________________
Evin sloupek pro Haló noviny z 14. 10. 2009
_________________________________________________________________________
13. 10. 2009 měla Eva v Mladé Boleslavi pěvecký minirecitál s hostem Liborem Petrů
_________________________________________________________________________
28. 9. 2009 se Eva v Týnci nad Labem s dalšími zpěváky a herci podílela na bohatém kulturním programu.
_________________________________________________________________________
Dnes - 20. 9. 2009 dostala Eva od paní Valentové ze Slovenska archivní fotky z Bratislavské Lyry dávného roku a za těch víc než 20 let ho nemá cenu ani psát :-). Na bratislavském festivalu Eva tehdy párkrát vystoupila se skupinou Bacily.

_________________________________________________________________________
15. 9. 2009 proběhly v Břeclavi během dne a večera 3 besedy s Evou a hostem L. Petrů, včetně minirecitálu obou protagonistů.
_________________________________________________________________________
Evin sloupek pro Haló noviny z 9. 9. 2009
_________________________________________________________________________
Dne 15. 8. 2009 Eva v podvečer zazpívala v kulturním programu oslav výročí 650 let od založení obce Božičany.
________________________________________________________________________
Evin sloupek pro Haló noviny z 6.8.2009 
________________________________________________________________________
Evin sloupek pro Haló noviny z 9. 7. 2009
________________________________________________________________________
Dne 5. 7. 09 pozval Evu fotbalový tým z Prahy k výkopu zápasu v Prosetíně u Skutče, viz foto.
________________________________________________________________________
Evin sloupek pro Haló noviny
________________________________________________________________________
Dne 26. 5. 2009 se v Kralupech uskutečnil pořad s Evou a jejím hostem, Liborem Petrů.
________________________________________________________________________
Rozhovor pro server Prvnízprávy.cz a Gita
________________________________________________________________________
Dne 25. 4. 09 Eva vystoupila s pásmem písniček u přivítání sezóny
Jaro - Léto v Klubu Novotného Lávky, kde probíhal bohatý program s mnoha zajímavými hosty. V podvečer rychle odcestovala do libereckého divadla F. X. Šaldy, aby se zúčastnila Benefičního charitativního galakoncertu.
________________________________________________________________________
11. 4. 2009 se na Novotného lávce konala Magie krásy s Helenou Kohoutovou, kterou provázely Eviny starší i současné písničky.
________________________________________________________________________
31. 3. 2009 Eva navštívila mladoboleslavský Templ, v němž proběhla její beseda s písničkami. Jako host se zúčastnil Libor Petrů.
________________________________________________________________________
Dne 24. 3. 09 proběhly ve Vyškově s Evou a Liborem Petrů dvě besedy propojené písničkami.
________________________________________________________________________
Rozhovor s Evou, který vyšel 7. 3. 09 v Haló novinách.
________________________________________________________________________
24. 2. 2009  Eva vystoupí v Městské knihovně v centru Hradce Králové. Začátek je v 17. hod. a hostem bude Libor Petrů.
__________________________________________________________________________
14. 1. 2009 proběhla ve Vratislavicích beseda s Evou, hostem byla Eva Matoušková
.

__________________________________________________________________________

Eva vám všem přeje krásné Vánoce a v roce 2009 hodně zdraví, štěstí, úspěchy i splněná přání.
__________________________________________________________________________
10. 12. 08 se Eva v Litoměřicích zúčastnila pořadu Dámský klub.

__________________________________________________________________________
25. 11. 08 byla Eva hostem konference, kterou pořádal proFem.
__________________________________________________________________________
4. 11. 08 proběhla s Evou beseda v České Lípě.
__________________________________________________________________________
26. 10. 08 byla Eva hostem Petra Kouby v pořadu "Až na dřeň" stanice Regina - Český rozhlas
.
__________________________________________________________________________
Rozhovor pro volební portál
Kauza 5 
__________________________________________________________________________

Eva byla dne 26.9. 2008 hostem na vinobraní v Litoměřicích
__________________________________________________________________________
PŘEDVOLEBNÍ BESEDY S EVOU HURYCHOVOU:
V KNIŽNÍM KLUBU SPOLEČNOSTI EUROMEDIA group, k. s.
v místnosti u recepce.
Nádražní 32, Praha 5 (v blízkosti Smíchovského nádraží)
 

EVA SE NA VÁS TĚŠÍ OD 13. - 16.  ŘIJNA 2008 (pondělí až čtvrtek) od 16 do18 hodin.
Malé překvapení pro všechny účastníky

__________________________________________________________________________

Evin nový duet s Martinem Hrdinkou k poslechnutí na našem webu!

__________________________________________________________________________
EVA HURYCHOVÁ je textařka, spisovatelka a skladatelka. V poslední době se věnuje pomoci obětem domácího násilí. Bez politické příslušnosti kandiduje s číslem 2 do senátu za volební obvod 21 v Praze 5. Vadí jí, že v naší zemi se mnohé děje proti vůli lidu a staví se za nový zákon o rodině. Bojuje za lidská práva s heslem: Kdo to vzdává, nevyhrává.
 

 

 

Evina autorská písnička "Kdo to vzdává, nevyhrává" je od 26.6. v hitparádě na Radiožurnálu v "České dvanáctce". Po prvním týdnu se posunula tato skladba, díky vašim hlasům, na 4. místo. Od konce listopadu píseň již v hitparádě není, držela se v ní celých dvacet týdnů, za což obdrží zlatou českou dvanáctku.
Více informací o soutěži  naleznete
zde .

V tomto pořadu jsme se od moderátora Martina Hrdinky mimo jiné dověděli, že 13. komnata Evy byla v pátek 22.6. při televizní premiéře nejvíce sledovaný pořad. ________________________________________________________________

4.8.2007 Noc s Hvězdami na hradě Houska

                Začátek v 18:00 hrad Houska

Obrazek

Obrazek________________________________________________________________

16.7.2007 Tisková konference pořádaná k IX. ročníku
 benefičního koncertu „Noc s hvězdami“
 Kde: Solidní nejistota, Pštrosova 21, Praha 1

 

________________________________________________________

 

26.6.2007 Repríza 13.komnaty

 ČT 1- úterý v 14:25

 

________________________________________________________

 

25.6.2007 Eva a JUDr. Jan Mejzlík hosty Šárky Kubelkové
  v živém vysílání ČT 24 v pořadu „Před půlnocí“
 začátek ve 23:30 hod.

 

 ________________________________________________________

 

15.6.2007 Eva bude tento pátek v 15 hodin
 hostem hodinového pořadu
 Radia KISS.

 

 ________________________________________________________

 

20.3.2007. Křest CD Patrika Foxe „Dávno tě znám“.
 Kompilace devatenácti  songů nejen pro zamilované,
 kde josu dvě nové autorské písně Evy Hurychové
 Voda a kámen, Mám pro tebe dárek

 

Obrazek

 
__________________________________________________________________________
16. 9. 08 Byla Eva hostem rozhlasového pořadu Noční proud.

__________________________________________________________________________

Ve čtvrtek 26. 6. 08 vyjde s deníkem AHA kompilace hitů z osmdesátých let. Posluchači uslyší na prvním místě výběru tehdejších písniček Souhvězdí lásky v podání Evy. 
__________________________________________________________________________
Dne 17. 6. 08 proběhla s Evou v Chomutově beseda k tématu domácího násilí.

__________________________________________________________________________
Ve fotoalbu naleznete nové Promo fotky z dubna letošního roku

__________________________________________________________________________´

Dne 23. 4. 2008 proběhl v 16 hod.  ve Světě knihy, největším knihkupectví v Bratislavě, křest s autogramiádou Eviny knihy "Řekla jsem NE tyranovi." Autobiografii autorky pokřtily tři velmi vážené kmotřičky: 

první dáma Slovenské republiky - paní Silvia Gašparovičová 

zplnomocněnkyně  vlády SR - paní Anina Botošová
Evina oblíbená herečka - paní Božidara Turzonovová

 

__________________________________________________________________________
Dva nové články v periodikách
__________________________________________________________________________
zpráva k ročnímu výročí webu:
 
Milí návštěvníci,
 
právě dnes  16. 3. 2008 uplynul rok od otevření mých webových stránek. Dnešní počet v top listu, tedy 15 324 návštěv znamená každý měsíc v průměru  1 277 zájemců, za což moc děkuji. Věřím, že příští výročí bude stejně úspěšné a přinese nám všem mnoho dobrého.
S administrátorem stránek se vynasnažíme ze všech sil a ještě jednou upřímné díky za vaši přízeň. 
 
Vaše Eva
 
__________________________________________________________________________
3.3.2008 proběhlo v podvečer v Solidní nejistotě udělení Zlatých českých dvanáctek a jednu z nich za rok 2007 Eva obdržela. Letos poprvé dostali ceny nejen interpreti, ale i autoři. U duetu, který  nazpívala s herečkou Marcelou Kyselovou je Eva zároveň autorkou hudby a textu.

Článek o akci z deníku AHA
zde                Fotky zde
__________________________________________________________________________
9.1.2008 od 18. hod. Eva hostovala v hodinovém pořadu rádia Hey.
__________________________________________________________________________
20.12.2007 od 16 hod. pořádá proFem o.p.s. ve spolupráci s Evou předvánoční  Kavárnu, kde se mluví. (Rezidence Bologna, Konviktská 5, Praha 1).
__________________________________________________________________________
 
19.12.2007 v 17 hod. se v malém sále Městské knihovny v Praze koná " Beseda s Evou Hurychovou." Hostem bude  JUDr. Mejzlík.
__________________________________________________________________________
 

HLASOVÁNÍ ČESKÝ SLAVÍK 2007

Začíná další ročník prestižní divácké ankety Český Slavík. Podpořte Evu svým hlasem! Stačí k tomu málo. Hlasovat lze prostřednictvím SMS zprávy, internetu nebo osobně v sídle pořádající agentury. Více informací a podrobný návod jak hlasovat naleznete zde . Za Vámi projevenou přízeň předem děkujeme.

__________________________________________________________________________

 

 

 
 

 

Kontakt

Oběti domácího násilí mohou Evě napsat na:

evinaschranka@email.cz

odkazy

Asociace školské sociální práce v ČR, z. s.

Archiv

Kalendář
<< duben / 2024 >>

Statistiky

Online: 2
Celkem: 659767
Měsíc: 5164
Den: 247